Revision history of ".bnl"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 16:42, 16 May 2017Winfredanyona (talk | contribs). . (387 bytes) (+387). . (Ukurasa ulianzishwa kwa kuandika '.bnl ni jina la ngazi ya juu kwenye mtandao kutumwa katika programu mpya ya ICANN gTLD. Kampuni ya Banca Nazionale del Lavoro itasimamia jina hilo na ni Msajili...')
Retrieved from "http://sw.icannwiki.org/.bnl"