Revision history of ".dabur"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 08:07, 12 May 2017Julie (talk | contribs). . (285 bytes) (+285). . (Ukurasa ulianzishwa kwa kuandika '.dabur ni jina la TLD (top level domain) kutumwa katika programu mpya ya ICANN gTLD. Kampuni ya Dabur India Limited itasimamia TLD hiyo na ni Msajili wake. Maom...')