Revision history of ".dance"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 09:13, 12 May 2017Julie (talk | contribs). . (339 bytes) (+339). . (Ukurasa ulianzishwa kwa kuandika '.dance ni programu mpya ya gTLD(generic Top Level Domain) kazi kwamba ulipendekezwa katika ICANN gTLD . Msajili na meneja wa TLD ni kampuni ya rightside / Deman...')