Revision history of ".deal"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 19:41, 12 May 2017Julie (talk | contribs). . (307 bytes) (+307). . (Ukurasa ulianzishwa kwa kuandika '.deal ni pendekezo jipya la TLD(top level domain) katika programu mpya ya ICANN gTLD . Makampuni ya Amazon na Uniregistry yaliomba jina, Amazon ilifanikiwa kati...')