Revision history of ".degree"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 15:43, 14 May 2017Julie (talk | contribs). . (370 bytes) (+370). . (Ukurasa ulianzishwa kwa kuandika '.degree ni gTLD iliyopendekezwa katika programu mpya ya ICANN gTLD . Mwombaji alikuwa Donuts (Kanye House, LLC), lakini umiliki wa TLD baadaye kuhamishiwa kwa r...')