Revision history of ".delivery"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 15:48, 14 May 2017Julie (talk | contribs). . (244 bytes) (+244). . (Ukurasa ulianzishwa kwa kuandika '.delivery ni gTLD mpya ambayo ilipendekezwa katika programu mpya ya ICANN gTLD. Ilitumwa kwa mjukuu wa Eneo la DNS mnamo Novemba tarehe 1., 2014, kisha kufaniki...')