Revision history of ".delmonte"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 16:05, 14 May 2017Julie (talk | contribs). . (723 bytes) (+723). . (Ukurasa ulianzishwa kwa kuandika 'Delmonte ni jina la TLD(top level domain) inayopendekezwa katika programu mpya ya ICANN gTLD. Mwombaji alikuwa Del Monte International GmbH. [1] Kulikuwa na pi...')