Revision history of ".deloitte"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 16:26, 14 May 2017Julie (talk | contribs). . (1,162 bytes) (+1,162). . (Ukurasa ulianzishwa kwa kuandika 'Deloitte ni jina la TLD(top level domain) lililotumwa ICANN kwa programu mpya ya gTLD. Ombi la Deloitte kwa TLD lilifanikiwa na kiendelezi kutumwa kwa mjukuu En...')