Revision history of ".dentist"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 17:59, 14 May 2017Julie (talk | contribs). . (412 bytes) (+412). . (Ukurasa ulianzishwa kwa kuandika '.dentist ni jina la gTLD lililopendekezwa katika programu mpya ya ICANN gTLD. Mwombaji alikuwa Donuts (nje Ziwa, LLC) lakini umiliki wa TLD(top level domain) u...')