Revision history of ".desi"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 18:10, 14 May 2017Julie (talk | contribs). . (456 bytes) (+456). . (Ukurasa ulianzishwa kwa kuandika '.desi ni jina jipya la TLD(top level domain) katika programu mpya ya ICANN gTLD. Kamba ya awali ilitumika na mtandao ya Afilias na Desi, ingawa Desi ilishinda k...')