Revision history of ".design"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 18:25, 14 May 2017Julie (talk | contribs). . (449 bytes) (+449). . (Ukurasa ulianzishwa kwa kuandika '.design ni uwanja wa ngazi(Top Level Domain) iliyotumwa kwa shina la DNS katika mpango mpya wa upanuzi wa programu mpya wa ICANN gTLD Januari 24, 2015. Kampuni...')