Revision history of ".diamonds"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 18:42, 14 May 2017Julie (talk | contribs). . (318 bytes) (+318). . (Ukurasa ulianzishwa kwa kuandika '.diamonds ni gTLD inayofanya kazi na kupendekezwa katika programu mpya ya ICANN gTLD. Msajili na mwombaji wa pekee ni Donuts (John Edge, LLC) . Maombi ya mapend...')