Revision history of ".diet"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 18:48, 14 May 2017Julie (talk | contribs). . (357 bytes) (+357). . (Ukurasa ulianzishwa kwa kuandika '.diet ni jina la generic ngazi ya juu domain jina (gTLD) lililopendekezwa katika upanuzi wa programu mpya ya ICANN gTLD . Baada ya mnada ya ubinafsi Mei 2014, U...')