Revision history of ".direct"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 08:33, 26 May 2017Julie (talk | contribs). . (289 bytes) (+289). . (Ukurasa ulianzishwa kwa kuandika '.direct ni kutumwa ngazi ya juu domain jina (TLD) katika upanuzi mpya wa mpango wa ICANN gTLD . Kampuni ya Donuts husimamia TLD na ni Msajili wake. Maombi ya ma...')