Revision history of ".discount"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 08:48, 26 May 2017Julie (talk | contribs). . (417 bytes) (+417). . (Ukurasa ulianzishwa kwa kuandika '.discount ni jina la gTLD kwamba alikuwa lililopendekezwa katika programu mpya ya ICANN gTLD Kampuni ya Donuts ilishinda haki za kamba (string) juu ya kampuni...')