Revision history of ".docs"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 18:55, 16 June 2017Julie (talk | contribs). . (299 bytes) (+299). . (Ukurasa ulianzishwa kwa kuandika '.docs ni ya generic ngazi ya juu domain(gTLD) baada ya kupata ICANN gTLD upanuzi. Kampuni ya Charleston Road Registry (Google) inasimamia TLD na ni Msajili wake...')