Revision history of ".doha"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 19:18, 16 June 2017Julie (talk | contribs). . (253 bytes) (+253). . (Ukurasa ulianzishwa kwa kuandika '.doha ni TLD ya kijiografia iliyotumwa katika programu mpya ya ICANN gTLD. ictQATAR husiamia TLD na ni Msajili wake. Maombi ya mapendekezo yalifanikiwa na kutum...')