Revision history of ".doosan"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 19:49, 16 June 2017Julie (talk | contribs). . (310 bytes) (+310). . (Ukurasa ulianzishwa kwa kuandika '.doosan ni brendi ya TLD iliyotumwa katika programu mpya ya ICANN gTLD. Kampuni ya Doosan Corporation husimamia TLD na ni Msajili wake. Maombi ya mapendekezo il...')