Revision history of ".dotafrica"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 20:00, 16 June 2017Julie (talk | contribs). . (631 bytes) (+631). . (Ukurasa ulianzishwa kwa kuandika '.dotafrica ni geoTLD inayotumika katika programu mpya ya ICANN gTLD. Mwombaji ni kampuni ya DotConnectAfrica. Shirika limekuwa likigombea uendeshaji wa usajili...')