Revision history of "ADR (Alternative Dispute Resolution)"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:33, 19 September 2017Upendo (talk | contribs). . (155 bytes) (+155). . (Ukurasa ulianzishwa kwa kuandika 'Ni njia mbadala ya kisheria inayoruhusu wanaozozana haswa kwenye maswala ya mtandao, kusulihisha migogoro nje ya mahakama kupitia mashauriano na maelewano.')