Revision history of "Internet Engineering Task Force (IETF)"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 08:58, 17 August 2016Dani mfungo (talk | contribs). . (115 bytes) (+115). . (Ukurasa ulianzishwa kwa kuandika 'INTERNET ENGINEERING TASK FORCE (IETF) Ni jamii kubwa ya kimataifa ya wabunifu,watendaji,wachuuzi na watafiti wenye')