Revision history of "Kujilevya na mtandao"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 14:04, 15 July 2017Zuh (talk | contribs). . (4,432 bytes) (+313). . (undo)
  • (cur | prev) 14:01, 15 July 2017Zuh (talk | contribs). . (4,119 bytes) (+4,119). . (Ukurasa ulianzishwa kwa kuandika 'Madawa ya mtandao huelezewa kama ugonjwa wa udhibiti wa msukumo, ambao hauhusishi matumizi ya madawa ya kulevya na ni sawa na kamari ya pathological. Watumiaji...')