Revision history of "Mpango wa ulinzi wa watoto"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 04:45, 5 October 2017Zuh (talk | contribs). . (506 bytes) (+506). . (Ukurasa ulianzishwa kwa kuandika 'sasa unaweza kutoa taarifa mtandaoni juu ya ukatili wa kingono wa watoto kwenye mtandao. watumiaji wa mtandao kwa Tanzania bara na zanzibar sasa watakua na tovu...')