Revision history of "SOLAR"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 11:07, 7 September 2017DJ (talk | contribs). . (175 bytes) (+175). . (Ukurasa ulianzishwa kwa kuandika 'Ni neno lenye kumaanisha "inayotokana na jua" Jua hutoa NURU Jua hutoa JOTO Jua hutoa MIONZI Hizi ni nishati mbalimbali ambazo huweza kutumiwa na wanadamu kwa k...')