Revision history of "TzNOG DODOMA"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 05:35, 8 September 2017Zuh (talk | contribs). . (1,883 bytes) (+1,883). . (Ukurasa ulianzishwa kwa kuandika 'tzNOG ni umoja au kikundi kinachotoa mafunzo kwa wataalam wa Tehama kwa gharama nafuu hapa hapa nchini. Jitihada za kikundi hiki ni kuongeza ushiriki wa wataal...')