Revision history of "Usajili wa kikoa cha .TZ"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 07:37, 8 September 2017Zuh (talk | contribs). . (491 bytes) (+491). . (Ukurasa ulianzishwa kwa kuandika '==hatua kwa hatua usajili wa kikoa cha .TZ== 1. tembelea tovuti ya "www.karibu.tz" 2. chagua "register" kujiandikisha 3. chagua msajili wa uchaguzi wako 4. ingi...')