Revision history of "WAN"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:09, 17 August 2016Alawi Simba (talk | contribs). . (3,539 bytes) (+3,539). . (Ukurasa ulianzishwa kwa kuandika 'WAN Mtandao wa eneo pana (WAN) ni mtandao wa mawasiliano ya simu au mtandao wa tarakilishi hadi juu umbali kubwa ya kijiografia. Mitandao ya eneo pana ni mara n...')
Retrieved from "http://sw.icannwiki.org/WAN"